menurut ki hajar dewantara seni dapat menggerakkan jiwa dan